Algemene Voorwaarden van Mantel Support

  1. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Mantel Support B.V., verder ook te noemen MS, maar ook ten behoeven van iedere (rechts)persoon die voor MS werkzaam is en/of door MS wordt ingeschakeld bij de uitvoering van enige opdracht en meer in het algemeen ten behoeve van eenieder voor wiens handelen of nalaten MS aansprakelijk zou kunnen zijn.
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MS. Dat geldt ook indien uitdrukkelijk of stilzwijgend is aangegeven dat een bepaalde (rechts)persoon de opdracht aanvaard en/of uitvoert. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
  3. MS is nooit verplicht, maar steeds bevoegd een opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren en/of om derden werkzaamheden buiten de eigenlijke opdracht gelegen te laten uitvoeren. Dit laatste geschiedt zo mogelijk in voorafgaand overleg met opdrachtgever en in naam en voor rekening en risico van opdrachtgever. MS is steeds bevoegd eventuele algemene voorwaarden, inclusief eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, van ingeschakelde derden namens opdrachtgever te aanvaarden. MS kan hoogstens aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade door haar op de desbetreffende derde kan worden verhaald.
  4. Alle verplichtingen die MS uit hoofde van een overeenkomst krijgt, zijn inspanningsverplichtingen. MS staat op geen enkele wijze in voor het resultaat van haar werkzaamheden.
  5. Indien het al dan niet uitvoeren van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van MS, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van MS wordt uitbetaald. Opdrachtgever krijgt desgevraagd inzage in de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van MS beperkt tot het bedrag dat MS uit hoofde van de desbetreffende opdracht is of zou zijn toegekomen, met dien verstande dat indien volgens de overeenkomst op uurbasis gedeclareerd zou worden, het met uitvoering van de opdracht gemoeide aantal uren in redelijkheid geschat zal worden, met als maximum het dubbele van het aantal uren dat ten tijde van het veroorzaken van de schade reeds geboekt is over de voorafgaande zes maanden. MS is nimmer aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade.
  6. Alle contacten en afspraken met derden worden door MS gemaakt in naam van opdrachtgever. Opdrachtgever machtigt MS tot wederopzegging in haar, opdrachtgevers naam alles te doen wat MS nuttig oordeelt.
  7. MS zal op geen enkele wijze beschouwd mogen worden als middellijk vertegenwoordiger van of aansprakelijk voor opdrachtgever en/of enige al dan niet potentiŽle contractuele wederpartij.
  8. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever vermeld in de desbetreffende overeenkomst. Derden kunnen aan het al dan niet geboekte resultaat van de werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  9. Opdrachtgever vrijwaart MS voor eventuele aanspraken die derden in weerwil van de artikelen 7 en 8 van deze voorwaarden mochten maken.
  10. Beide partijen zijn te allen tijde bevoegd de opdracht op te zeggen. Indien krachtens de overeenkomst gefactureerd wordt op basis van het behaalde resultaat en dat resultaat ten tijde van het eindigen van de overeenkomst nog niet bereikt is, wordt een redelijke vergoeding verschuldigd, rekening houdend met de reeds verrichte werkzaamheden, het nut dat opdrachtgever daarvan kan hebben en de reden van opzegging. Alle andere (on)kosten van MS dan haar eigenlijke loon zijn steeds verschuldigd, ongeacht het moment en de wijze waarop de opdracht eindigt.

MANTEL SUPPORT

Hoofdstraat 50
2171 AT Sassenheim

Telefoon: 06-53147642
E-mail: w.mantel@mantelsupport.nl
contactformulier

KvK: 28044256